سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار(ویژه اصناف)با حضور اصناف وبازا

دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار در شهرستان کیار

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار با حضور اصناف وبازاریان شهرستان کیاربه مدت دوروز در کانون پرورش فکری شهرستان برگزارشد.
حجت الاسلام حسن بت شکن،رییس تبلیغات اسلامی شهرستان کیار در طرح دوره آموزشی اصناف وبازاریان افزود:خداوند درنهاد      انسان نیاز هایی را قرار داده است که از جمله آن ها نیاز جسمی وخورد وخوراک است،ولی برای آن ها حد وحدود قرار داده است که به آن ها حلال وحرام می گوییم.یعنی خداوند خط قرمز هایی قرار داده که تجاوز از آن ها عصیان گناه است.
حجت الاسلام بت شکن در این جلسه به سخنانی درباره احکام واخلاق کسب وکارپرداخت وخاطرنشان کرد:در آمد حلال داشتن بالاترین عبارت است وحتی در بعضی از احادیث بنا به فرمایش معصومین از آن ها به عنوان جهاد یادشده است.درآمد حلال باعث استجابت دعا وسالم سازی نسل آینده و...خواهد شد.
ایشان در ادامه سخنان تاکید کرد:کسبه ها نش مهمی در سالم سازی اجتماع ما دارند وبنابر این اگر راه تقوا را پیشه کنند می شود (الکاسب حبیب الله والا بازار می شود منبت الشیطان...) به همین جهت علی(ع)وسایر معصومین تاکید داشته ابتدا احکام کسب وکار را یاد بگیرید وسپس به کسب وتجارت بپردازید تا در حرام نیفتید.
گفتنی است،دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار به مدت دوروز در کانون پرورش فکری کودکان توسط تبلیغات اسلامی شهرستان یار با حضور مجمع اصناف وبازاریان شهرستان برگزارشد.      

دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار(ویژه اصناف)با حضور اصناف وبازا

دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار در شهرستان کیار

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار با حضور اصناف وبازاریان شهرستان کیاربه مدت دوروز در کانون پرورش فکری شهرستان برگزارشد.
حجت الاسلام حسن بت شکن،رییس تبلیغات اسلامی شهرستان کیار در طرح دوره آموزشی اصناف وبازاریان افزود:خداوند درنهاد      انسان نیاز هایی را قرار داده است که از جمله آن ها نیاز جسمی وخورد وخوراک است،ولی برای آن ها حد وحدود قرار داده است که به آن ها حلال وحرام می گوییم.یعنی خداوند خط قرمز هایی قرار داده که تجاوز از آن ها عصیان گناه است.
حجت الاسلام بت شکن در این جلسه به سخنانی درباره احکام واخلاق کسب وکارپرداخت وخاطرنشان کرد:در آمد حلال داشتن بالاترین عبارت است وحتی در بعضی از احادیث بنا به فرمایش معصومین از آن ها به عنوان جهاد یادشده است.درآمد حلال باعث استجابت دعا وسالم سازی نسل آینده و...خواهد شد.
ایشان در ادامه سخنان تاکید کرد:کسبه ها نش مهمی در سالم سازی اجتماع ما دارند وبنابر این اگر راه تقوا را پیشه کنند می شود (الکاسب حبیب الله والا بازار می شود منبت الشیطان...) به همین جهت علی(ع)وسایر معصومین تاکید داشته ابتدا احکام کسب وکار را یاد بگیرید وسپس به کسب وتجارت بپردازید تا در حرام نیفتید.
گفتنی است،دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار به مدت دوروز در کانون پرورش فکری کودکان توسط تبلیغات اسلامی شهرستان یار با حضور مجمع اصناف وبازاریان شهرستان برگزارشد.      

دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار(ویژه اصناف)با حضور اصناف وبازا

دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار در شهرستان کیار

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار با حضور اصناف وبازاریان شهرستان کیاربه مدت دوروز در کانون پرورش فکری شهرستان برگزارشد.
حجت الاسلام حسن بت شکن،رییس تبلیغات اسلامی شهرستان کیار در طرح دوره آموزشی اصناف وبازاریان افزود:خداوند درنهاد      انسان نیاز هایی را قرار داده است که از جمله آن ها نیاز جسمی وخورد وخوراک است،ولی برای آن ها حد وحدود قرار داده است که به آن ها حلال وحرام می گوییم.یعنی خداوند خط قرمز هایی قرار داده که تجاوز از آن ها عصیان گناه است.
حجت الاسلام بت شکن در این جلسه به سخنانی درباره احکام واخلاق کسب وکارپرداخت وخاطرنشان کرد:در آمد حلال داشتن بالاترین عبارت است وحتی در بعضی از احادیث بنا به فرمایش معصومین از آن ها به عنوان جهاد یادشده است.درآمد حلال باعث استجابت دعا وسالم سازی نسل آینده و...خواهد شد.
ایشان در ادامه سخنان تاکید کرد:کسبه ها نش مهمی در سالم سازی اجتماع ما دارند وبنابر این اگر راه تقوا را پیشه کنند می شود (الکاسب حبیب الله والا بازار می شود منبت الشیطان...) به همین جهت علی(ع)وسایر معصومین تاکید داشته ابتدا احکام کسب وکار را یاد بگیرید وسپس به کسب وتجارت بپردازید تا در حرام نیفتید.
گفتنی است،دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار به مدت دوروز در کانون پرورش فکری کودکان توسط تبلیغات اسلامی شهرستان یار با حضور مجمع اصناف وبازاریان شهرستان برگزارشد.      

دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار(ویژه اصناف)با حضور اصناف وبازا

دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار در شهرستان کیار

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار با حضور اصناف وبازاریان شهرستان کیاربه مدت دوروز در کانون پرورش فکری شهرستان برگزارشد.
حجت الاسلام حسن بت شکن،رییس تبلیغات اسلامی شهرستان کیار در طرح دوره آموزشی اصناف وبازاریان افزود:خداوند درنهاد      انسان نیاز هایی را قرار داده است که از جمله آن ها نیاز جسمی وخورد وخوراک است،ولی برای آن ها حد وحدود قرار داده است که به آن ها حلال وحرام می گوییم.یعنی خداوند خط قرمز هایی قرار داده که تجاوز از آن ها عصیان گناه است.
حجت الاسلام بت شکن در این جلسه به سخنانی درباره احکام واخلاق کسب وکارپرداخت وخاطرنشان کرد:در آمد حلال داشتن بالاترین عبارت است وحتی در بعضی از احادیث بنا به فرمایش معصومین از آن ها به عنوان جهاد یادشده است.درآمد حلال باعث استجابت دعا وسالم سازی نسل آینده و...خواهد شد.
ایشان در ادامه سخنان تاکید کرد:کسبه ها نش مهمی در سالم سازی اجتماع ما دارند وبنابر این اگر راه تقوا را پیشه کنند می شود (الکاسب حبیب الله والا بازار می شود منبت الشیطان...) به همین جهت علی(ع)وسایر معصومین تاکید داشته ابتدا احکام کسب وکار را یاد بگیرید وسپس به کسب وتجارت بپردازید تا در حرام نیفتید.
گفتنی است،دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار به مدت دوروز در کانون پرورش فکری کودکان توسط تبلیغات اسلامی شهرستان یار با حضور مجمع اصناف وبازاریان شهرستان برگزارشد.      

برگزاری دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکاردر شهرستان کیار

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،طاهر خسرویان،کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی شهرستان کیاربا اعلام این خبر افزود:دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار با پیشنهادات وانتقادات اصناف شهر گهرو با حضور  سخنران حجت الاسلام حسن بت شکن،رییس تبلیغات اسلامی شهرستان کیار به مدت دوروز در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهر گهرو برگزار می شود.
گفتنی است،این دوره آموزشی به مدت دوروز مورخ بیستم وبیست ویکم مرداد93 در حال برگزاری است.


برگزاری دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکاردر شهرستان کیار(شهر گهرو)      

گزارش تصویری ازبرنامه های فرهنگی طرح تابستانی اوقات فراغت تبلیغا

گزارش تصویری از برنامه های طرح اوقات فراغت تابستانی تبلیغات اسلامی شهرستان کیار

 

گزارش تصویری      

سخنرانی وپیشنهادات رییس تبلیغات اسلامی شهرستان کیار در بین کلاس

حج الاسلام حسن بت شکن،رییس تبلیغات اسلامی شهرستان کیار در جمع دانش آموزان اوقات فراغت شهرستان کیار عنوان کرد:با عنایت به اینکه در بحث غنی سازی اوقات فراغت تابستانی برنامه های موازی وپراکنده توسط نهادهای مختلف فرهنگی برگزار می گردد. پیشنهاد میگردد یک ستاد اوقات فراغت در استان وشهرستان تشکیل گرددتا نظارت بیشتری صورت گیرد وهم اینکه نتایج وثمرات مطلوبتری داشته باشد. وبا توجه وعنایت وتجربیات گذشته در بحث غنی سازی اوقات فراغت روش هسته های جوانان وبوستان معرفت البته با نکات بیشترورفع بعضی نواقص اجرا گردد.

اوقات فراغت راتحت عنوان بهبود کیفیت، کارهای بسیار خوبی می شود انجام داد؛ در این مقوله نباید تصور شود که تعلیم و تربیت در ایام تابستان تعطیل شده است چراکه در ایام تابستان مدارس تعطیل میشود اما تربیت و آموزش تعطیل نمیشود بنابراین باید دستگاههای مرتبط با همکاری نهاد خانواده برنامهریزیهای اساسی در این زمینه داشته باشند.

   دانشآموزان در اوقات فراغت بایدبه سوی آموزشهای مختلف مانند آموزشهای قرآنی و آموزشی و پرورشی سوق پیدا کنند. نه اینکه هرساله موضوعات تکراری اجرا شود.   (نیاز به بسته های آموزشی خاص می باشد)

      نهاد خانواده در غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان حرف اول را میزند   نقش خانواده در غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان مهم است و   خانواده در غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان حرف اول و اساسی را میزند و در مرتبه بعدی آموزش و پرورش ودیگرنهادها نقش بسیار حساسی را پیشرو دارد بنابراین خانواده و آموزش و پرورش ودیگرنهادهادرفصل تابستان درکنار هم، با محوریت هم و برنامهریزی مدون میتوانند باعث رشد و پیشرفت دانشآموزان در ایام اوقات فراغت شوند؛ از این رو پیشنهاد می شود با اداره کل آموزش وپرورش به صورت جدی وبرنامه ریزی شده همکاری لازم صورت گیرد.

نقش آموزش و پرورش و نهاد خانواده در مقوله اوقات فراغت آیه شریفه «یزکیهم و یعلمهم الکتاب» را میرساند.  

 ورزش یکی از ابزارهای مهم درجذب جوانان است که باید برنامهریزیجهت ورزش جوانان درفصل تابستان صورت وبا اداره کل ورزش وجوانان جلسه ای دراین خصوص برگزارگردد

با توجه به اینکه دانش آموزان علاقه زیادی در خصوص ورزش شناددارند شنا در جذب دانش آموزان بسیار موثراست وزمینه ای است برای حدیث پیامبر (ص) که فرمودند «به جوانان تیراندازی، شنا و اسبسواری بیاموزید»، برنامه ریزی شود.                                               من الله توفیق

 

. 

 

       

کلاس های تابستانی هیئت مذهبی وقرآنی فاطمه الزهرا(س)شلمزار

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری، رضا کریمی در بازدید ازکلاس های تابستانی خانه قرآن فاطمه الزهرا(س)شلمزار با اعلام این خبر افزود:این خانه قرآن فعالیت قرآنی خود را مدت یکسال است که با 20 نفرفراگیراز خواهران وانجام فعالیت تدریس وآموزش روخوانی وروانخوانی آغاز کرده است.

وی هدف از برگزاری مجالس قرآنی را انس بیشتر مادران خانواده با قرآن کریم جهت آموزش های قرآن به فرزندانشان در منازل اعلام کرد.

کریمی گفت: در خصوص وضعیت امکانات این خانه قرآن ومکان برگزاری کلاس ها گزارشی به دارالقرآن کریم استان ارائه می‌شود.

گفتنی است،این بازدید وبررسی در تاریخ هفدهم مرداد93توسط کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان کیارانجام شد.      

پاگاه اوقات فراغت تابستان شهید صیاد مسجد حضرت ابوالفضل(ع)شلمزار

تعداد دانش آموزان40نفر

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،رضا کریمی کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان کیار این خبرافزود: دوره آموزشی تجوید و صوت ولحن قرآن کریم با حضور40نفر از برادران علاقه مند به قرآن کریم در مسجد حضرت ابوالفضل(ع)شلمزاردر حال برگزاری است.

کریمی خاطرنشان کرد:این جلسه آموزشی روز های پنج شنبه هر هفته از ساعت18بعد از ظهر به مدت دوساعت با حضور استاد ومربی قرآنی سید عبدالله میراحمدی برگزار می‌شود.

 

       

برگزاری دومین دوره های آموزشیاری قرآن کریم در شهرستان کیار

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،رضا کریمی کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان کیار با بیان این مطلب افزود:این کلاس ها در زمینه آموزش روخوانی،روانخوانی وحفظ قرآن کریم با حضور مربی قرآنی خانم قلی پور در نمازخانه تبلیغات اسلامی شهرستان کیار در حال برگزاری است.
کریمی در ادامه خاطرنشان کرد:این کلاس ها با هدف نشر وترویج آموزش صحیح قرآن کریم،تشویق وترغیب نسل جوان ونوجوان برای شرکت در این کلاس های نورانی قرآن کریم ورهایی انسان از غفلت ویاد خدا برگزار می شود که به حمد الله استقبال خوبی از سوی دانش آموزان رو به رو بوده است.
گفتنی است،این کلاس های قرآنی از تاریخ پانزدهم مرداد 93 آغاز وبه مدت سه هفته متوالی در دوروزآخر هفته برگزار می شود.      
<      1   2   3   4   5      >