سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جلسه جمعیت بانوان فرهیخته وعرصه فرهنگ دینی شهرستان کیار

جلسه جمعیت بانوان فرهیخته وفعال درعرصه فرهنگ دینی با همکاری تبلیغات اسلامی شهرستان کیاربرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،در جلسه ای که با حضور 10نفر ازاعضای جمعیت بانوان فرهیخته وفعالین فرهنگی در تبلیغات اسلامی شهرستان کیار برگزار شد، در این جلسه اهداف کلی در رابطه با عرصه فرهنگ دینی مطرح گردید.
طاهر خسرویان،کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی شهرستان کیاراهداف کمی این جلسه را به شرح ذیل اعلام کرد:
شناسایی،معرفی وتعامل با 30تا50نفراز بانوان فرهیخته وفعال عرصه فرهنگ دینی،حمایت از ایده ها وتولیدات فکری وفرهنگی فاخر امور بانوان،بهره گیری وبهبود توانمندیهای فرهنگی،تبلیغی بانوان فرهیخته وفعال عرصه فرهنگ دینی،اولویت دهی برنامه ای هم اندیشی مشورتی بر اساس بررسی نیاز ها وآسیب های فرهنگی شهرستان و تشکیل کارگروه های تخصصی فکری در حوزه های مختلف فرهنگی بانوان از اهداف کمی این جلسه می باشد.

اهداف کیفی:احیاء وباز تولید نگرش ارزش اسلام وارائه الگو از هویت زن مسلمان،شناسایی،رصد واولیت دهی به آسیب ها ونیازهای فرهنگی دینی بانوان شهرستان،تدبیر سیمای حضور اجتماعی زنان(عفاف وحجاب)،زمینه سازی جهت هدایت واثر بخشی بانوان فرهیخته وفعال بومی عرصه فرهنگ دینی شهرستان از اهداف کیفی این جلسه می باشد.
در این جلسه خانم صدیقه شهباز از اعضای جمعیت بانوان فرهیخته وفعال در عرصه فرهنگ به عنوان دبیرجمعیت جلسات منتخب وایشان خاطر نشان کرد:اولین جلسه با هدف توضیح وتوجیه شرکت کنندگان در خصوص پرداخت ها ووظایفشان واظهار ونظرات شرکت کننده گان برگزارشد.
 صدیقه شهبازمصوبات این جلسه را بررسی مشکلات منطقه ای با نوان شهرستان وراهکارهی ارائه شده وپیشنهادی با این موضوع اعلام کرد.
گفتنی است،جلسه جمعیت بانوان فرهیخته وفعال در عرصه فرهنگ دینی یازدهم شهریور93در تبلیغات اسلامی شهرستان کیار برگزارشد.


جمعیت بانوان فرهیخته وفعال در عرصه فرهنگ ودین

 

نویسنده:امین حیدری شلماری