سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مصادیق جنگ نرم

با عرض سلامجنگ نرم


مفهوم جنگ نرم Soft Warfare که در مقابل جنگ سخت Hard Warfare مورد استفاده واقع می شود دارای تعریفی واحد که مورد پذیرش همگان باشد نیست و تا حدی تلقی و برداشت افراد، جریان ها و دولت های گوناگون از جنگ نرم متفاوت است بنابر این به مصادیق جنگ نرم اشاره می شود:


1- حمله ویروسی به رایانه های اداری

2- حمله ویروسی از طریق برنامه های آلوده تجهیزات حساس

3- جمع آوری اطلاعاشت مردم و متخصصان یک کشور توسط دامنه های ایمیل و ثبت در شبکه های اجتماعی

4- جذب نخبگان کشورها

5- حذف فیزیکی نخبگان کشورها

6- رواج فیلم هایی با فرهنگ خشونت در جامعه هدف

7- پخش فیلم های فرهنگی خود در تلویزیون کشور هدف

8- رواج بازیهای کامپیوتری خشن بین جوانان کشور هدف

9- ارتباط اینترنتی جذاب با جوانان کشور هدف

10- ساخت نرم افزارهای جاسوسی و قرار دادن آنها در نرم افزارهای رایگان برای دانلود

11- خبر سازی و پوشش رسانه ای

12- تحریم کالاهای استراتژیک

13- تحریم تکنولوژی

14- مرجع قرار دادن زبان و فرهنگ خود

15- مرجع قرار دادن نرم افزارهای کلیدی و رایگان قرار دادن آنها برای بصرفه نبودن تولید توسط دیگران و کنترل آن در آینده دور

16- مدیریت در داخل و خارج و مدلسازی ریاضی دقیق روابط بین المللی

16- استفاده از موقعیت ها و اشتباهات

17- کنترل از راه دور

18- خرابکاری و سناریو سازی

19- ذهنیت سازی با روشهای مختلف

20- کنترل ترجمه کتابها و انتشار مقالات

21- تفرقه انداختن

22- کشته گرفتن در درگیریهای داخلی دیگر کشورها و بهانه تفرقه بین مرزی آنها

23- در صورت نیاز رصد ماهواره ای مراکز حساس و آمد و شد ها و کار روی افراد مورد تردد

24- اطلاعات قوی روابط اقتصادی کشورها و کنترل آن از طریق مدلهای ریاضی

25- کنترل رفتار سیاستمداران با مدلسازی به روش قانون بازیها

26- شک های اقتصادی و سیاسی

27- تلاش برای تغییر فرهنگ کشورها

28- تلاش برای بی ارزش کردن یا بی توجهی کشورها به ارزشهای داخلی خود

29- پیدا کردن و مهار گلوگاه ها

30- هزاب استادی مذاکرات و قراردادها و واکنشها چه در سیاست و چه در اقتصاد چه خرد و چه کلامطلب بعدی : حدیث