سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ازدواج فرزندان حضرت آدم

پرسشسوالی برایم پیش آمده در مورد حرمت ازدواج خواهر و برادر. در یکی از نشریات در مورد ازدواج فرزندان حضرت آدم پاسخی داده شده بود که به نظر من جای بحث دارد. اول این که آیا حلال و حرام خدا از ابتدا حلال یا حرام بوده یا نه؟ دوم این که در این بحث، از حرام و حلال تکوینی و تشریعی، یاد شده است. آیا عنوان کردن این موضوع توجیه برخی سوال های بی پاسخ نیست. در روایتی از امام صادق هست که پیامبر عظیم الشأن اسلام، این مساله را رد کرده اند. خواهشمند است شبهه پیش آمده برای اینجانب را رفع کنید؟
پاسخ
حلال و حرام اموری بودند که برخی از آنها در هر دوره و هنگام نزول شریعت جدید تغییر می کردند و حتی پاره ای از حلال ها و حرام ها در همان دوره عوض می شدند. بنابراین نمی توانیم حرام ها و حلال هایی را که دین مبین اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین برای ما به ارمغان آورده است، از ابتدای خلقت آدم ثابت و تغییر ناپذیر بپنداریم، بلکه حلال ها و حرام ها تابع مصلحت ها و مفاسدی واقعی هستند که در موضوعات احکام نهفته است و طبیعتا این مصالح و مفاسد در برهه های مختلف تغییر پذیر می باشند.
اما برای تاکید بیشتر درباره ازدواج فرزندان آدم(ع) توضیحاتی را در این باره ذکر می کنیم. اول این که باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که مفسرین و علمای اسلامی بر اساس مدارک اسلامی نظیر آیات قرآنی و روایات اهل بیت عصمت دست به تفسیر وقایع قرآنی و تاریخی می زنند و اگر به زعم شما توجیهاتی هم به کار می بندند بر اساس روایات و آیات است که شاید ما علت تامه آن را نمی دانیم و تنها برخی از حکمت های آنرا درک کنیم. ضمن اینکه شایان ذکر است که اصطلاح حرام تکوینی و تشریعی چندان اصطلاح درستی نیست و با توجه به اعتباری بودن احکام، حلال و حرام و تغییر پذیر بودن آن ها چندان قابل دفاع نمی باشد.
در میان دانشمندان اسلامی دو نظر وجود دارد و هر کدام برای خود دلایلی از قرآن و روایات ذکر کرده اند. اینک ما هر دو نظر را به طور اجمال نقل می کنیم:
1- در آن زمان هنوز قانون تحریم ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند قرار داده نشده بود و چون راهی برای بقای نسل بشر غیر از این راه نبوده، ازدواج آنان با یکدیگر صورت گرفته است. ناگفته پیدا است که دستگاه قانون گذاری از آن خداست: «ان الحکم الا للّه: هر گونه حکم راجع به خداست»(سوره یوسف، آیه 40)
چه اشکال دارد که به طور موقت و از راه ضرورت، برای عده ای این گونه ازدواج در آن زمان بلا مانع و مباح باشد و برای دیگران عموما تحریم ابدی شود؟
طرفداران این نظریه از ظواهر قرآن برای خود دلیل می آورند که خداوند عالم در سوره نساء، آیه 1 چنین می فرماید: «و بث منهما رجالاً کثیرا و نساءا: از آن دو [آدم و حوا] مردان و زنان فراوانی در روی زمین منتشر ساخت.» ظاهر این آیه می گوید که نسل بشر فقط به وسیله این دو تن به وجود آمده است، و اگر غیر از این دو در بقای نسل او دخالت داشتند، باید بفرماید «وبث منهما و من غیرهما به وسیله این دو و غیر آنان...»
افزون بر آن مرحوم طبرسی حدیثی از امام سجاد(ع) نقل می کند که آن حضرت در ضمن گفتاری که به مردی قریشی بیان داشت، جریان ازدواج هابیل را با بلوزا خواهر همزاد(دوقلو) قابیل و همچنین ازدواج قابیل را با قلیما خواهر همزاد هابیل شرح می داد به او فرمود: این مطلب را انکار مکن چه آنکه روش الهی بر این جاری شده است؛ مگر نه این است که خداوند همسر آدم را از خود او آفرید و سپس برای او حلالش کرد... .
علامه طباطبایی در توجیه این نظریه می فرماید: حکم ازدواج، یک حکم تشریعی و تابع مصالح و مفاسد است و حکم تکوینی نیست که قابل تغییر نباشد. از این رو ممکن است که در ابتدای خلقت به خاطر ضرورت بقای نسل در جامعه محدود آن روز که فقط دو برادر و دو خواهر بودند، از جانب خدا حلال گردد و بعد که ضرورت برطرف شد حکم حرمت بیاید به جهت این که ادامه جواز ازدواج با توجه به گسترش نسل و ازدیاد برادران و خواهران موجب اشاعه فحشاء و از بین رفتن غریزه عفت شود.
افزون بر این نمی توان گفت فطرت با این ازدواج مخالف است، زیرا متمایل نبودن طبع نه از آن جهت است که از آن تنفر دارد، بلکه به جهت آن است که این را موجب اشاعه فحشا و اعمال زشت و از بین رفتن غریزه عفت می داند. شاهد بر این مطلب این که، ازدواج خواهر و برادر برای مدتی طولانی در بین مجوس شایع بوده است. (برای آگاهی بیشتر ر. ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 239 - ج 16 ص 399)
2- نظر دیگر آن است که چون ازدواج فرزندان آدم با یکدیگر ممکن نبود؛ زیرا ازدواج با محارم یک عمل قبیح و زشت است، فرزندان آدم با دخترانی از نژاد و نسل دیگر که در روی زمین بودند ازدواج کردند. بعدا که فرزندان آنها با هم پسر عمو شدند، زناشویی میان خود آنان صورت پذیرفت زیرا نسل آدم نخستین انسان روی زمین نبوده بلکه پیش از آن نیز انسان هایی در زمین زندگی داشته اند.
حاصل این که ممکن است گفته شود: پسران آدم، با بقایای انسان های پیشین - که قبل از خلقت آدم و حوا در روی زمین زندگی می کردند - ازدواج کردند و از گفت وگوی خدا با فرشتگان درباره آفرینش آدم در روی زمین، استفاده می شود که قبل از آدم و حوا انسان هایی در روی زمین زندگی می کردند. البته نظری سوم هم برخی مطرح نموده اند که می توان این نظر را از نظر دوم بهتر دانست و آن این است که به علت نبود اشخاصی که بتوانند با فرزندان آدم(ع) ازدواح نمایند عده ای از فرشتگان و جنیان به فرمان الهی به گونه ای به زمین هبوط نمودند که توانستند با هابیل و قابیل ازدواج کنند تا نسل بشر ادامه یابد.      

حدیث

ح 1  
 فلسفه روزه -2
قال الصادق علیه الس?م  : انما فرض ا? الصیام ل یستوى به الغنى و الفقیر  . امام صادق علیه الس?م فرمود  : خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار )غنى و فقیر (مساوى گردند  .  1 ، ح 43 ص 2من ? یحضره الفقیه، ج 
 روزه آزمون اخ?ص -3
قال امیرالمومنین علیه الس?م  : فرض ا?  ...الصیام ابت?ء ?خ?ص الخلق امام على علیه الس?م فرمود  : خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخ?ص خلق را بیازماید  .  252 نهج الب?غه، حکمت
 
3
 روزه یاد آور قیامت -4
قال الرضا علیه الس?م  : انما امروا بالصوم لکى یعرفوا الم الجوع و العطش فیستدلوا على فقر ا?خر  . امام رضا علیه ال س?م فرمود  : مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچـارگى آخـرت را                         بیابند  .  10 علل الشرایع، ص 5 ح 4 ص 4وسائل الشیعه، ج 
 روزه زکات بدن -5
قال رسول ا? صلى ا? علیه و آله لکل شیئى زکاة و زکاة ا?بدان الصیام  . رسول خدا صلى ا? علیه و آله فرمود  : براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است  .  3 ، ح 62 ، ص 4الکافى، ج 
 روزه سپر آتش -6
قال رسول ا? صلى ا? علیه و آله  : الصوم جنة من النار  . رسول خدا صلى ا? علیه و آله فرمود  :  «. یعنى بواس طه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود » . روزه سپر آتش )جهنم (است  162 ص 4الکافى، ج 
 اهمیت روزه -7
الصوم فى الحر جهاد  . رسول خدا صلى ا? علیه و آله فرمود  : روزه گرفتن در گرما، جهاد است  .  257 ، ص 96 بحار ا?نوار، ج
 
4
 روزه نفس -8
قال امیرالمومنین علیه الس?م  صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام  . امیرالمومنان على علیه الس?م فرمود  : روزه نفس از لذتهاى دنیوى سودمندترین روزه هاست  .  64 ح 416 ص 1غرر الحکم، ج 
 روزه واقعى -9
قال امیرالمومنین علیه الس?م  الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب  . امام على علیه الس?م فرمود  : روزه پرهیز از حرامها است همچنانکه شخص از خوردنى و نوشیدنى پرهیز مى کند  .  249 ص 93 بحار ج 
 -برترین روزه 10
قال امیرالمومنین علیه الس?م  صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن  . امام على علیه الس?م فرمود  : روزه قل ب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است  .  80 ، ح 417 ، ص 1غرر الحکم، ج 
 -روزه چشم و گوش 11
قال الصادق علیه الس?م  اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک  . امام صادق علیه الس?م فرمود  :  «.یعنى از گناهان پرهیز کند ». آنگاه که روزه مى گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند
 
5
  1 ، ح 87 ص 4الکافى ج 
 -روزه اعضا و جوارح 12
عن فاطمه الزهرا س?م ا? علیها  ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه  . حضرت زهرا علیها الس?م فرمود  : روزه دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه اش به چه کارش خواهد آمد  .  295 ص 93 بحار، ج 
 -روزه ناقص 13
قال الباقر علیه الس?م  ? صیام لمن عصى ا?مام و ? صیام لعبد ابق حتى یرجع و ? صیام ?مراة ناشزة حتى تتـوب و ?صـیام لولـد                         عاق حتى یبر  . امام باقر علیه الس?م فرمود  : روزه این افراد کامل نیست  :  . کسى که امام )رهبر (را نافرمانى کند - 1  . بنده فرارى تا زمانى که برگردد - 2  . زنى که اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند - 3  . فرزندى که نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود - 4  .295 ، ص 93 بحار ا?نوار ج 
 -روزه بى ارزش 14
قال امیرالم ومنین علیه الس?م  کم من صائم لیس له من صیامه ا? الجوع و الظما و کم من قائم لیس له من قیامه ا? السهر و العناء  . امام على علیه الس?م فرمود  : چه بسا روزه دارى که از روزه اش جز گرسنگى و تشنگى بهره اى نـدارد و چـه بسـا شـب زنـده دارى کـه از                             نمازش جز بیخوابى و سخت ى سودى نمى برد  .  145 نهج الب?غه، حکمت
 
6
 -روزه و صبر 15
عن الصادق علیه الس?م فى قول ا? عزوجل    « واستعینوا بالصبر و الصلوة » قال :الصبر الصوم  . امام صادق علیه الس?م فرمود :خداوند عزو جل که فرموده است :از صبر و نماز کمک بگیرید، صبر، روزه است  .  3 ، ح 298 ص 7 وسائل الشی عه، ج 
 -روزه و صدقه 16
قال الصادق علیه الس?م  صدقه درهم افضل من صیام یوم  . امام صادق علیه الس?م فرمود  یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مستحبى برتر و وا?تر است  .  6 ، ح 218 ص 7وسائل الشیعه، ج 
 -پاداش روزه 17
قال رسول ا? صلى ا? علیه و آله :قال ا? تعالى  الصوم لى و انا اجزى به  رسول خدا فرمود خداى تعالى فرموده است  : روزه براى من است و من پاداش آن را مى دهم  .  30 و 27 ; 16 و 15 ، ح 294 ص 7وسائل الشیعه ج 
 -جرعه نوشان بهشت 18
قال رسول ا? صلى ا? علیه و آله  من منعه الصوم من طعام یشته حقا على ا? ان یطعمه من طعام الجنة و یسقیه من شرابها یه کان   . رسول خدا صلى ا? علیه و آله فرمود  :
 
7
کسى که روزه او را از غذاهاى مورد ع?قه اش باز دارد برخداست که به او از غـذاهاى بهشـتى بخوراننـد و از                         شرابهاى بهشتى به او بنوشاند  .  331 ص 93 بحار ا?نوار ج 
 -خوشا بحال روزه داران 19
قال رسول ا? صلى ا? علیه و آله  طوبى لمن ظما او جاع ? اولئک الذین یشبعون یوم القیامة  رسول خدا صلى ا? علیه و آله فرمود  : خوشا بحال کسانى که براى خدا گرسنه و تشنه شده اند اینان در روز قیامت سیر مى شوند  .  .2 ، ح 299 ص 7وسائل الشیعه، ج 
 -مژده به روزه داران 20
قال الصادق علیه الس?م  من صام ? عزوجل یوما فى شدة الحر فاصابه ظما و کل ا? به الف ملک یمسحون وجهه و یبشرونه حتى اذا                      افطر  . امام صادق علیه الس?م فرمود  : هر کس که در روز بسیار گرم براى خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند       ه         زار فرشته را مى گمارد تا دسـت بـه          چهره او بکشند و او را بشارت دهند تا هنگامى که افطار کند  .  247 ص 93 ; بحار ا?نوار ج 8 ح 64 ص 4الکافى، ج 
 -شادى روزه دار 21
قال الصادق علیه الس?م  للصائم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء ربه  امام صادق علیه الس?م فرمود  : براى روزه دار دو سرور و خوشحالى است  :  ( هنگام لقاء پروردگار )وقت مردن و در قیامت - 2 هنگام افطار - 1  .26 و 6 ح 294 و 290 ص 7وسائل الشیعه، ج
 
8
 -بهشت و باب روزه دارن 22
قال رسول ا? صلى ا? علیه و آله  ان للجنة بابا یدعى الری ان ? یدخل منه ا? الصائمون  . رسول خدا صلى ا? علیه و آله فرمود  : براى بهشت درى است بنام )ریان (که از آن فقط روزه داران وارد مى شوند  .  .31 ، ح 295 ص 7وسائل الشیعه، ج   116 معانى ا?خبار ص 
 -دعاى روزه داران 23
قال الکاظم )علیه الس?م  ( دعوة الصائم تستجاب عند افطاره  امام کاظم )علیه الس?م (فرمود  : دعاى شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب مى شود  .  .33 ح 255 ص 92 بحار ا?نوار ج 
 -بهار مومنان 24
قال رسول ا? )صلى ا? علیه و آله  ( الشتاء ربیع المومن یطول فیه لیله فیستعین به على قیامه و یقصر فیه نهاره فیستعین ب ه على صیامه  . رسول خدا )صلى ا? علیه و آله (فرمود  : زمستان بهار مومن است از شبهاى طو?نى اش براى شب زنده دارى واز روزهاى کوتـاهش بـراى روزه دارى                    بهره مى گیرد  .  .3 ، ح 302 ص 7وسائل الشیعه، ج 
 -روزه مستحبى 25
قال الصادق )علیه الس?م  ( من جاء بالحسنة فله عشر امثالها من ذلک صیام ث?ثة ایام من کل شهر  .
 
9
امام صادق علیه الس?م فرمود  : هر کس کار نیکى انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است  .  33 ، ح 313 ، ص 7وسائل الشیعه، ج 
 -روزه ماه رجب 26
قال الکاظم )علیه الس?م  ( رجب نهر فى الج ى من العسل فمن صام یوما من رجب سقاه ا? من ذلک النهر نه اشد بیاضا من اللبن و احل  . امام کاظم )علیه الس?م (فرمود  : رجب نام نهرى است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد                       خداوند از آن نهر به او مى نوشاند  .  2 ح 56 ص 2 من ? یحضره الفقیه ج   3 ح 350 ص 7وسائل الشیعه ج 
 -روزه ماه شعبان 27
من صام ث?ثة ایام من اخر شعبان و وصلها بشهر رمضان کتب ا? له صوم شهرین متتابعین  . امام صادق )علیه الس?م (فرمود  : هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند خ                 داوند ثواب روزه دو ماه پى در       پى را برایش محسوب مى کند  .  22 ،ح 375 ص 7وسائل الشیعه ج 
  ( 1) -افطارى دادن 28
قال الصادق )علیه الس?م  ( من فطر صائما فله مثل اجره  امام صادق )علیه الس?م (فرمود  : هر کس روزه دارى را افطار دهد، براى او هم مثل اجر روزه دار است  .  1 ، ح 68 ص 4 ال کافى، ج 
 
10
  ( 2) -افطارى دادن 29
قال الکاظم )علیه الس?م  ( فطرک اخاک الصائم خیر من صیامک  . امام کاظم )علیه الس?م (فرمود  : افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه )مستحبى (بهتر است  .  2 ، ح 68 ص 4الکافى، ج 
 -روزه خوارى 30
قال الصادق )علیه الس?م  ( من افطر یوما من شهر رمضان خرج روح ا?یمان منه  امام صادق )علیه الس?م(فرمود  : هر کس یک روز ماه رمضان را )بدون عذر(، بخورد - روح ایمان از او جدا مى شود   و 5  4، ح 181 ص 7وسائل الشیعه، ج   9 ، ح 73 ص 2من ? یحضره الفقیه ج 
 -رمضان ماه خدا 31
قال امیرالمومنین  شهر رمضان شهر ا? و شعبان شهر رسول ا? و رجب شهرى  امام على )علیه الس?م (فرمود  : رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است  .  .23 ، ح 266 ص 7وسائل الشیعه، ج 
 -رمضان ماه رحمت 32
قال رسول ا? )صلى ا? علیه و آله  ( ...و هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار  . رسول خدا )صلى ا? علیه و آله (فرمود  :
 
11
رمضان ماهى است که ابتدایش رحمت است و میانه اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم  .  342 ، ص 93 بحار ا?نوار، ج 
 -فضیلت ماه رمضان 33
قال رسول ا? )صلى ا? علیه و آله  ( ان ابواب فى اول لیلة من شهر رمضان و ? تغلق الى اخر لیلة منه السماء تفتح  رسول خدا )صلى ا? علیه و آله (فرمود  : درهاى آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده مى شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد  .  344 ، ص 93 بحار ا?نوار، ج 
 -اهمیت ماه رمضان 34
قال رسول ا? )صلى ا? علیه و آله  ( لو یعلم العبد ما فى رمضان لود ان یکون رمضان السنة  رسول خدا )صلى ا? علیه و آله (فرمود  : مى دانست که در ماه رمضان چیست        ]چه برکتى وجود دار   د [دوست مى داشت که تمام سـال،        « خدا »اگر بنده   رمضان باشد  .  346 ، ص 93 بحار ا?نوار، ج 
-قرآن و ماه رمضا ن  35
قال الرضا )علیه الس?م  ( من قرا فى شهر رمضان ایة من کتاب ا? کان کمن ختم القران فى غیره من الشهور  . امام رضا )علیه الس?م (فرمود  : هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که درماههاى دیگر تمام قرآن را بخواند  .  346، ص 93 بحار ا?نوار ج 
 -شب سرنوشت ساز 36 قال الصادق )علیه الس?م  (
 
12
راس السنة لیلة القدر یکتب فیها ما یکون من السنة الى السنة  . امام صادق )علیه الس?م (فرمود  : آغاز سال )حساب اعمال (شب قدر است .در آن شب برنامه سال آینده نوشته مى شود  .  8 ح 258 ص 7وسائل الشیعه، ج 
 -برترى شب قدر 37
قیل ?بى عبد ا? )علیه الس?م  ( کیف تکون لیلة القدر خیرا من الف شهر؟ قا        ل :ر من العمل فى الف شهر لیس فیهـا لیلـة              العمل الصالح فیها خی القدر  . از امام صادق )علیه الس?م (سوال شد  : چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟  حضرت فرمود :کار نیک در آن شب از کار د ر هزار ماه که در آنها شب قدر نباشد بهتر است  .  2 ، ح 256 ص 7وسائل الشیعه، ج 
 -تقدیر اعمال 38
قال الصادق )علیه الس?م  ( التقدیر فى لیلة تسعة عشر و ا?برام فى لیلة احدى و عشرین و ا?مضاء فى لیلة ث?ث و عشرین  . امام صادق )علیه الس?م (فرمود  : برآورد اعمال د  ر کـم و تنفیـذ آن در شـب بیسـت                        شب نوزدهم انجام مى گیرد و تصویب آن در شب بیست وی سوم  .  259 ص 7وسائل الشیعه، ج 
 -احیاء شب قدر 39
عن فضیل بن یسار قال  : کان ابو جعفر    )علیه الس? م ( عشرین اخذ فى الدعا حتى یزول اللیل                 اذا کان لیلة احدى و عشرین و لیلة ث?ث و فاذا زال اللیل صلى  . فضیل بن یسار گوید  :
 
13
امام باقر   )علیه الس? م (ول دعا مى شد تا شب بسـر آیـد و                     در شب بیست و یکم و بیست سوم ماه رمضان مشغ آنگاه که شب به پایان مى رسید نماز صبح را مى خواند  .  4 ، ح 260 ، ص 7وسائل الشیعه، ج 
 -زکات فطره 40
قال الصادق )علیه الس?م  ( ان من م اعطاء الزکاة یعنى الفطرة کما ان الصلوة على النبى  تمام الصو)صلى ا? علیه و آله (من تمام الصلوة  . امام صادق )علیه الس?م (فرمود  : تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر              )صلى ا? علیه و آل    ه (کمال نمـاز   است  .  5 ، ح 221  ص 6وسائل الشیعه، ج        

اوقات فراغت

مادرطرح اوقات فراغت هسته نوجوانان (زیر15سال)که درهفته چهارروز برگذارمی شود موضوعاتی از قبیل:

از عدد5چه می دانیم:الف:اصول دین پنج تاست:

اصول دین پنج بود    دانستنش گنج بود    توحیدباشداول     عدل دومین است

نبوت است سوم      امامت است چهارم    معادپنجمین است   اینهااصول دین است

ب:پیامبران اولوالعزم پنج نفرند:

1-حضرت نوح (ع) 2-حضرت ابراهیم(ع)   3-حضرت موسی (ع)   4-حضرت عیسی (ع) 5-حضرت محمد(ص)


پ:نمازهای پنج گانه:

1-دورکعت نمازصبح 2-چهاررکعت نماز ظهر3-چهاررکعت نماز عصر4-سه رکعت نمازمغرب 5-چهار رکعت نماز عشا

ت:ارکان نماز:

1-نیت 2-تکبیره الاحرام 3-قیام (ایستادن)4-رکوع 5- سجود

ث:پنج تن آل عبا:

1-حضرت محمد(ص) 2-حضرت علی (ع) 3-حضرت زهرا(ع) 4-حضرت امام حسن(ع) 5-حضرت امام حسین(ع)

ج:احکام پنج گانه:

1-واجب (بایدها)2-حرام (نبایدها)3-مستحب(شایدها)  4-مکروه(نشایدها) 5-مباح      

برنامه ورزشی کلاس اوقات فراغت گهرو

به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کیار با اعلام خبر برنامه های ورزشی طرح اوقات فراغت کیار  گفت : درطول هفته به مدت سه روز با هماهنگی های صورت گرفته حدود 30از نفردانش آموز پسر از کلاس هسته فرهنگی کیار به شکل رایگان ازسالن ورزشی  شهر گهرو استفاده می کنند

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی کیار در ادامه افزود : برنامهسالن ورزشی برای عصرروز شنبه،یکشنبه وسه شنبه وجمعه  ویژه دانش آموزان پسر وهسته فرهنگی  می باشند نیز در نظر گرفته شده است .

وی تصریح کرد : برنامه ها و مسابقات سرگرم کننده و مفرح ورزشی مانند طناب کشی ، فوتبال و استفاده از سالنهای ورزشی سطح شهرگهرو به شکل رایگان از برنامه های انجام شده وادامه دار برای دانش آموزان طرح اوقات فراغت کیارمی باشد .

ایشان افزود : مسئول طرح پایگاه اوقات فراغت هسته فرهنگی جوان شهر گهرو حضرت حجت ا لاسلام علی قاضی زاده  درمحل دارالقرآن امیرالمومنین این شهر با حضور 50نفر از دختران و35نفر از پسران برگزار می شود.      

عکس      

عکس      

عکس